Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy témat disertačních prací

Okruhy témat doktorských disertačních prací k přijímacímu řízení na doktorské studium pro akademický rok 2018/2019

Okruhy témat disertačních prací doktorského oboru Mezinárodní ekonomické vztahy

(bližší informace o možných školitelích a jejich kapacitách získají uchazeči u vedoucích kateder)

Katedra mezinárodního obchodu (vedoucí katedry Ing. Petr Král, Ph.D.)

 • Proměny mezinárodních zbožových, finančních a měnových trhů a jejich dopad na jednotlivé aktéry
  • např. Vývoj směnných kurzů v České republice. Příčiny a dopady na zahraniční obchod.
  • nebo např. Dopad společné zemědělské politiky na agrární zahraniční obchod.
  • nebo např. Ekonomický růst a produktivita. Česká republika na přelomu století.
  • nebo např. Úrokové sazby a přímé zahraniční investice v České republice.
  • nebo např. Nezaměstnanost a regionální mobilita pracovní síly v České republice.
 • Systémové a institucionální uspořádání mnohostranného obchodního systému v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
  • např. Globalizace světového obchodu. Klady a zápory.
  • nebo např. Diversifikace českého zahraničního obchodu.
  • nebo např. Klady a zápory členství ČR v EU.
 • Nové strategické směry v oblasti mezinárodního podnikání (s důrazem na různé aspekty marketingového, personálního a finančního řízení v mezinárodních prostředí)
  • např. Vliv sankčních opatření na vzájemný obchod České republiky a Ruské federace.
  • nebo např. Význam investičních pobídek v tuzemské ekonomice (zejména s důrazem na procesy optimalizace zisku, reinvestice a odliv dividend).
  • nebo např. Vliv digitalizace a vznikajících digitálních ekosystémů na průmyslová odvětví a mezinárodní obchod.
  • nebo např. Nové trendy v komunikaci firem se zákazníky a v nákupním chování spotřebitelů na B2C a B2B trzích, dopad na změny v řízení podniků v různých sektorech.
 • Konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů v měnících se politicko-ekonomických podmínkách
 • Průmysl 4.0
  • např. Nové trendy v řízení globálních odbytových řetězců
 • Nové pojetí statistik mezinárodního obchodu (národní pojetí vs. přeshraniční pojetí)

Školitelé na KMO:

 • prof. Ing. Hana Machková, CSc.
 • doc. Ing. Mansoor Maitah, Ph.D.
 • doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
 • doc. Ing. Václav Petříček, CSc.
 • doc. Ing. Alexej Sato, CSc.
 • doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc.
 • doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
 • doc. Ing. Miroslava Zamykalová, CSc.

Katedra světové ekonomiky* (vedoucí katedry doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.)

 • Globalizace versus fragmentace: rizika protekcionismu ve světové ekonomice
 • Pokročilejší teorie světových trhů zboží, kapitálu a práce: Dynamická komparativní výhoda a konkurenční výhoda. Specifika světového trhu práce. Úloha transnacionálních korporací
 • Ekonomický růst a nerovnost ve světové ekonomice
 • Dopady dluhové krize na evropskou hospodářskou a měnovou unii
 • Integrace a dezintegrace v Evropě: ekonomický aspekt
 • Problém inflace a deflace ve světové ekonomice
 • Rozvojové země v mezinárodních ekonomických vztazích – mezinárodní obchod, mezinárodní trhy kapitálu, migrace pracovní síly
 • Past středního příjmu, globální hodnotové řetězce, upgrading ve světové ekonomice

*Uvedená témata musí doktorand aplikovat na vybrané země a regiony.

Školitelé na KSE:

 • doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
 • doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
 • doc. Ing. Ingeborg Němcová, CSc.
 • doc. PhDr. Pavel Neumann, Ph.D.
 • doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
 • doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D.

Katedra cestovního ruchu (vedoucí katedry doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.)

 • Udržitelný cestovní ruch v České republice a zemích Evropské unie
 • Konkurenceschopnost destinace cestovního ruchu v prostředí globalizované ekonomiky
 • Cestovní ruch a regionální rozvoj (řízení, programování a projektování)
 • Management a marketing cestovního ruchu v České republice a Evropské unii

Školitelé na KCR:

 • doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.
 • doc. Ing. Jarmila Indrová, CSc.

Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací  (vedoucí katedry prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.)

 • Strategie retalingových firem a vývoj struktury trhu (on-line a off-line retailing, organizace nákupu a cenová tvorba, regulace chování podnikatelských subjektů a její účelnost, chování spotřebitele).
 • Business inteligence (využití big data pro strategické řízení podniku, možnosti cloudových řešení, využití mobilních technologií v retailingu).
 • Udržitelné podnikání (nadnárodní korporace a jejich motivace k udržitelnému podnikání, inovační proces a efekty nových business modelů – sdílená ekonomika, sociální podnikání, ekonomické a společenské dopady).
 • Interkulturní management (strategie řešení multikulturality v mezinárodních podnicích, interkulturní trénink a jeho efektivnost, efektivnost mezinárodně diverzifikovaných týmů)

Školitelé na KOPKK:

 • doc. Ing. Petr Cimler, CSc.
 • doc. Ing. František Drozen, CSc.
 • doc. Ing. Tomáš Kubálek, CSc.
 • prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.