Hledat
Pokročilé hledání
Obor Podnikání a právo

Bakalářský studijní obor poskytuje posluchačům vyvážené znalosti z ekonomických a právních disciplín, které se týkají pod­ni­ka­tel­ských aktivit. Absolvent oboru získá hlubší odborné znalosti z hospodářského a obchodního práva, zejména v oblasti obchodních spo­leč­ností a obchodních smluv, z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to včetně srovnání tuzemské právní úpravy s úpra­vou mezinárodní a evropskou. Absolventi by měli najít uplatnění jako ekonomičtí poradci, řídící pracovníci v tuzemských spo­leč­nostech včetně společností s mezinárodní účastí a ve státní správě. Studijní obor vytváří předpoklady i pro studium navazujícího ma­gisterského oboru Podnikání a právo.

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem bakalářského studia oboru Podnikání a právo je vychovávat ekonomy s nadstandardními jazykovými znalostmi, kteří budou jednak vybaveni standardním rámcem znalostí z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, statistiky a matematiky, jednak budou mít hlubší znalosti právních odvětví týkajících se podnikatelských činností, zejména práva obchodního a pracovního. Základními hodnotami oboru jsou respekt k právnímu a etickému rozměru podnikání, připravenost na práci v multikulturním prostředí a schopnost pružně reagovat na měnící se ekonomické i právní podmínky podnikatelské činnosti.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o ekonomické a právní otázky podnikání v jejich vzájemných souvislostech, v kontextu vývoje mezinárodních i vnitrostátních politických a ekonomických vztahů.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru se uplatní zejména na nižších a středních úrovních řízení, jak v obchodních společnostech a v dalších podnikatelských subjektech, tak v orgánech státní správy a dalších institucích.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent:

  • chápe principy fungování světové ekonomiky, finančních trhů, chování ekonomických subjektů (spotřebitelé, podniky, vláda), rozumí příčinám tržních selhání a možnostem jejich řešení;
  • zná základní matematický aparát, základní teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky a informační technologie;
  • umí se orientovat v problematice právních odvětví a odlišnostech jejich pramenů;
  • rozumí podstatě obchodně právních a pracovně právních vztahů;
  • zná základní důsledky porušení právních vztahů a způsoby a postupy, jakými se lze domáhat nápravy.

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • komunikovat písemně i ústně nejméně ve dvou světových jazycích na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v rámci svého oboru;
  • samostatně manažersky rozhodovat za použití základních nástrojů marketingového a finančního řízení podniku v rámci měnícího se prostředí;
  • aplikovat a interpretovat právní normy na konkrétní případy praxe;
  • vytvářet a posuzovat základní právní dokumenty (smlouvy, podání).