Hledat
Pokročilé hledání
Obor Mezinárodní studia-diplomacie

Bakalářský studijní obor připravuje odborníky pro oblast mezinárodních vztahů a zahraniční služby. Je koncipován multidisciplinárně, aby studenti získali komplexní znalosti o soudobé mezinárodní praxi. Ve výuce je kladen důraz na vzájemnou provázanost znalostí z eko­nomické, politické, mezinárodněprávní, bezpečnostní, kulturní a dalších oblastí na teoretické a zejména aplikované úrovni. Ab­sol­venti studia se mohou v praxi uplatnit jako pracovníci aparátu v zahraniční službě, asistenti  mezinárodních útvarů v oblasti  státní správy na celostátní či regionální úrovni, jako pracovníci středního managementu v evropských a mezinárodních politických a eko­nomických institucích a organizacích, dále  jako manažeři mezinárodních projektů v nevládních organizacích, v agenturách sítě OSN, v dalších mezinárodních vládních a nevládních institucích a jako pracovníci v masmédiích. Zároveň jsou absolventi připraveni ne­jen pro praxi, ale i pro další studium na magisterském stupni.

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem bakalářského studia oboru Mezinárodní studia - diplomacie je připravit odborníky pro oblast mezinárodních vztahů vybavené také standardním rámcem znalostí z oblasti ekonomie, práva, statistiky a matematiky, s nadstandardními jazykovými znalostmi. Obor je koncipován multidisciplinárně, aby studenti získali komplexní znalosti o soudobé mezinárodní praxi. Ve výuce je proto kladen důraz na vzájemnou provázanost znalostí z ekonomické, politické, mezinárodně právní, bezpečnostní, kulturní a dalších oblastí. Základními hodnotami oboru jsou respekt k etickému rozměru diplomatické práce, připravenost na práci v multikulturním prostředí a schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky globalizujících se mezinárodních vztahů.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro jazykově talentované studenty, kteří mají předpoklady pro komplexní osvojení znalostí, chtějí se uplatnit v mezinárodním multikulturním prostředí a zajímají se o mezinárodní vztahy.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru získávají znalosti mezioborového charakteru tak, jak to od odborníků vyžaduje současná mezinárodní praxe. Mohou se uplatnit jako pracovníci aparátu v zahraniční službě, asistenti mezinárodních útvarů v oblasti státní správy, jako pracovníci středního managementu v evropských i mezinárodních politických a ekonomických institucích a organizacích, dále jako manažeři mezinárodních projektů v nevládních organizacích, v agenturách sítě OSN, dalších mezinárodních vládních a nevládních institucích na nižších a středních úrovních řízení, jako pracovníci v masmédiích.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent:

  • má znalosti mezioborové povahy z oblasti mezinárodních vztahů (mezinárodní politika, mezinárodního právo, mezinárodní bezpečnost) a z multikulturní problematiky;
  • chápe principy fungování světové ekonomiky, finančních trhů, chování ekonomických subjektů, rozumí příčinám tržních selhání a možnostem jejich řešení;
  • zná základní matematický aparát, základní teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky a informační technologie;
  • má právní znalosti, především z oblasti z mezinárodního práva;
  • zná strukturu a principy fungování zahraniční služby a mezinárodních institucí, zná základy diplomatické praxe.
  • zná politické systémy států a jejich zahraniční politiku;

 

Odborné schopnosti

Absolvent umí:

  • komunikovat písemně i ústně nejméně ve dvou světových jazycích na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v rámci svého oboru;
  • identifikovat hlavní linie a tendence mezinárodního vývoje a vysvětlit příčiny a souvislosti současných mezinárodních konfliktů;
  • aplikovat v praxi poznatky z mezinárodního práva, uplatnit znalost diplomatického protokolu, principy mezinárodního vyjednávání a principy mezikulturní komunikace;
  • samostatně manažersky rozhodovat za použití základních nástrojů marketingového a finančního řízení v rámci měnícího se mezinárodního prostředí.