Hledat
Pokročilé hledání
Obor Cestovní ruch a regionální rozvoj

Bakalářský studijní obor poskytuje znalosti potřebné k řízení cestovního ruchu na podnikové i regionální úrovni. Značný důraz je kla­den na rozvoj území, ochranu životního prostředí, analýzu území z pohledu přírodních, kulturně‑historických a ekonomických před­po­kladů rozvoje cestovního ruchu. Do studia jsou zařazeny obecné ekonomické předměty a po nich následuje oborová profilace spo­čí­vající ve výuce předmětů v blocích: cestovní ruch, řízení podniků cestovního ruchu, regionální rozvoj. Po ukončení bakalářského stu­dia  naleznou absolventi uplatnění jak v podnicích cestovního ruchu, tak na krajských úřadech, odděleních regionálního rozvoje nebo mohou pokračovat v navazujícím magisterském oboru Cestovní ruch.

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem bakalářského studia oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj je vychovávat ekonomy vybavené standardním rámcem znalostí z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, práva, statistiky a matematiky, s nadstandardními jazykovými znalostmi, specializované na problematiku cestovního ruchu v kontextu měnícího se globálního prostředí. Základními hodnotami oboru jsou respekt k etickému rozměru podnikání, připravenost na práci v multikulturním prostředí a schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky ekonomiky.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro jazykově talentované studenty, kteří se chtějí uplatnit v multikulturním prostředí a zajímají se o cestovní ruch, a to jak z hlediska jeho vlivu na rozvoj regionů, tak z hlediska podnikatelských příležitostí, které nabízí.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru se uplatní zejména v podnicích cestovního ruchu na středních úrovních řízení, ve veřejné správě v odděleních, kde se rozhoduje o strategii rozvoje cestovního ruchu v daném území a v centrálních orgánech a organizacích cestovního ruchu.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent:

  • chápe principy fungování ekonomiky, finančních trhů, chování ekonomických subjektů (spotřebitelé, podniky, vláda), rozumí příčinám tržních selhání a možnostem jejich řešení;
  • zná základní matematický aparát, základní teorie pravděpodobnosti a popisné statistiky a informační technologie;
  • umí se orientovat v problematice obchodního a pracovního práva;
  • rozumí podstatě cestovního ruchu a chápe jeho význam pro rozvoj regionů v širších souvislostech
  • zná základní metody a postupy při zakládání podniku cestovního ruchu a jeho následného fungování

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

  • komunikovat písemně i ústně nejméně ve dvou světových jazycích na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v rámci svého oboru;
  • samostatně manažersky rozhodovat za použití základních nástrojů marketingového a finančního řízení podniku v rámci měnícího se prostředí;
  • analyzovat současný stav cestovního ruchu v rámci území s přihlédnutím k udržitelnému rozvoji