5.9.2018 17:00 - 7.9.2018 17:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročník - 2018

Hledat
Pokročilé hledání
Fakulta mezinárodních vztahů v roce 2014

31.12.2014

PF2015Rok 2014 je u konce a Fakulta mezinárodních vztahů rekapituluje události, kterými pod vedením doc. Ing. Štěpána Müllera, CSc., MBA prošla. A že jich vůbec nebylo málo! Přehled toho nejdůležitějšího vám přinášíme v následujícím článku a při té příležitosti vám přejeme mnoho úspěchů do roku 2015.

Na Fakultě mezinárodních vztahů byli v roce 2014 jmenování tři noví docenti. V květnu byla docentkou v oboru Mezinárodní obchod jmenována Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. (Katedra mezinárodního obchodu) a v oboru Mezinárodní politické vztahy Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D. (Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka). V listopadu potom přibyl ještě Ing. Pavel Hnát, Ph.D. (Katedra světové ekonomiky), který získal docenturu v oboru Mezinárodní obchod.

V březnu se prof. Ing. Hana Machková, CSc. stala rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze pro období 2014 - 2018. Ve vedení Katedry mezinárodního obchodu ji nahradil Ing. Petr Král, Ph.D. Na fakultě se v květnu uskutečnily i volby do akademického senátu na období 2014 - 2017. Od začátku dubna má Fakulta mezinárodních vztahů novou proděkanku pro vědu a doktorské studium, kterou se stala doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

K úspěchu gratulujeme i panu děkanovi, doc. Ing. Štěpánovi Müllerovi, CSc., MBA, který byl s účinností od 1. září 2014 jmenován členem Akreditační komise pro oborovou akreditaci EPAS při EFMD (European Foundation for Management Development) se sídlem v Bruselu, nejprestižnější mezinárodně uznávanou akreditaci pro manažerské studijní obory. Touto akreditací se VŠE může pyšnit od roku 2012, kdy se stala první a dosud jedinou vysokou školou v České republice, která na ni dosáhla, a to pro dva studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů: navazující magisterský studijní obor Mezinárodní obchod (vyučovaný v češtině) a navazující magisterský studijní obor International Business – Central European Business Realities (vyučovaný plně v angličtině). Fakulta tak v listopadu hostila mezinárodní expertní tým, který rozhodne o obhajobě akreditace pro příští období. Dalším úspěchem celé VŠE je opětovné udělení dvou prestižních ocenění „ECTS Label“ a „DS Label“ pro další čtyřleté období.

PF2015Fakulta letos pokračovala ve svém snažení o propojení studia s praxí. Studentům bylo nabídnuto velké množství nabídek stáží a odborných praxí jak v České republice, tak v zahraničí. Stáže jsou na Fakultě mezinárodních vztahů uznávány do studia za ekvivalentní počet ECTS kreditů a jsou podporovány finančním příspěvkem z fondů Erasmus+ nebo ze stipendijního fondu FMV. Jeden z hlavních cílů, a to udržení konkurenceschopnosti absolventů na domácím i zahraničním trhu práce, sleduje fakulta i díky realizaci projektu Inovace studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy rozvojem teritoriálně a prakticky orientované specializace studentů, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků Magistrátu hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA).

Aby své studenty fakulta co nejvíce podporovala, rozhodla se zvýšit vybrané druhy stipendií, čímž je chce motivovat k výborným studijním výsledkům. Celkově plánuje fakulta v akademickém roce 2014/2015 vydat na stipendia až 7,2 milionů korun.

Podporována je i nadále možnost získat mezinárodně uznávané certifikáty, a to jak v rámci jazykových dovedností, tak i v rámci dovedností počítačových (certifikát ECDL). Možnost získat v rámci studia prestižní mezinárodně uznávané jazykové certifikáty nabízí studentům FMV i dalším studentům VŠE prostřednictvím svých jazykových kateder. K jazyku anglickému (spolupráce s Cambridge ESOL Examinations), francouzskému (Pařížská obchodní a průmyslová komora) a španělskému (Obchodní a průmyslová komora v Madridu) přibyla letos i ruština a němčina (Goethe Institut). Výhodou je i fakt, že je možné si v rámci studia zapsat přípravné kurzy. Na certifikát ECDL („řidičák na počítač“) nadále připravují studenty předměty vedlejší specializace Manažerská informatika.

V zimním semestru 2014/2015 byla otevřena nová vedlejší specializace Ekonomická diplomacie, která spadá pod Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. Přibyla tak k 11 dalším, které se na FMV dají studovat. Uskutečnila se i řada zajímavých mimosemestrálních kurzů hostujících zahraničních pedagogů a expertů z praxe.

FMV se v roce 2014 stala jedním ze tří partnerů Světového ekonomického fóra pro Českou republiku. Partnerství vzešlo z podepsání memoranda o spolupráci na sběru, analýze a prezentaci výsledků Executive Opinion Survey - Global Competitiveness Report. Byl vybrán tým studentů, kteří sběr, analýzu dat a popularizaci ročenky prováděli, z kterého se zformoval Studentský klub obchodu a konkurenceschopnosti (SKOK). Ten při Fakultě mezinárodních vztahů funguje od dubna 2014 a jeho činnost pokračovala i v dalších aktivitách, mimo jiné v organizování Cyklů Investičních večerů ve spolupráci s Investičním webem nebo aktivní účastí na konferencích o konkurenceschopnosti.

logo-SKOKV souvislosti se spoluprací fakulty se Světovým ekonomickým fórem byla zorganizována konference Konkurenceschopnost ČR 2015: Strategie jejího zvyšování, která prezentovala výsledky studie a byla podpořena mezinárodní účastí z řad vrcholových pracovníků WEF. Konference se bude pořádat i do budoucna, byla proto založena doména wef.cz, která se věnuje vysloveně tomuto tématu. Tato konference ovšem nebyla jediná, která byla fakultou zorganizována. Doplnily ji například témata Transatlantického obchodního a investičního partnerství, nové finanční perspektivy EU 2014-2020 z pohledu České republiky nebo výročí pádu železní opony.

Studentská organizace Junior Diplomat Initiative (JDI) zorganizovala zajímavé události i letos. Pokračovala v exkurzích na velvyslanectví, v projektu Diplomatických salonů i v konferenci JDI Youth Dialogue. Podnikli také studijní cestu do Ženevy.

Studenti FMV i v roce 2014 zaznamenali řadu úspěchů v mezinárodních soutěžích, například Business Case Competition Peak Time nebo Popai Students Awards 2014. Fakulta byla letos právem hrdá i na výborné reprezentování studentů FMV na zahraničních univerzitách. Studenti jsou aktivní i v účasti na modelech jednání mezinárodních organizací, například: Model OSN v Hamburku, Regionální akademie OSN, Londýnský model OSN, Harvardský model OSN, Model OSN v Ženevě, Model ASEAM, European Youth Event, Jednání WTO. Účast na těchto modelech připravuje studenty na práci v mezinárodních organizacích, stejně jako fakulta, která pro ně organizuje extra přípravné kurzy, například pro práci v EU, OSN, CERN nebo OECD. V tomto smyslu připravuje pro studenty fakulta i jiné události, například workshop se společností Škoda (Škoda dealership Case Study).

FMV zorganizovala i další odborná setkání s absolventy, čímž k nim nadále prohlubovala vztahy. V rámci tzv. Absolventské středy vystoupila profesorka ze švýcarského ETH a mluvila na téma Competitive Strategies in a Changing World. Již starší absolventi měli možnost setkat se v rámci události Setkání s absolventy po 50 letech. Možnost potkat se měli i na již tradičním Dnu s VŠE.