Žádost o prospěchové stipendium

3. září
30. září
2019

Žádost o prospěchové stipendium se podává prostřednictvím e-žádosti v ISIS do 30. září 2019.

Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 4/2019 ke stipendiím

Náležitosti žádosti:

Žádost se podává výhradně formou e-žádosti přes InSIS.

V textu žádosti musí být uveden:

 1. Text: „Žádám o přiznání prospěchového stipendia podle § 3 Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů č. 4/2019 ke stipendiím a prohlašuji, že budu na FMV v tomto akademickém roce řádně studovat.“
 2. Dosažený průměrný prospěch za akademický rok 2018/19 (na dvě desetinná místa)
 3. Počet získaných kontrolních kreditů za akademický rok 2018/19

Odesláním žádosti student prohlašuje, že uvedené skutečnosti jsou pravdivé.

Podmínky získání prospěchového stipendia:

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům bakalářských studijních programů studijního plánu E, kteří současně:

 1. jsou studenty 3. a vyššího semestru,
 2. dosáhli za akademický rok 2018/2019 studijního průměru do 1,20 včetně,
 3. získali za akademický rok 2018/2019 minimálně 57 kontrolních kreditů.

Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům navazujících magisterských studijních programů studijního plánu E, kteří současně:

 1. jsou studenty 1. a vyššího semestru,
 2. dosáhli za akademický rok 2018/2019 (včetně studia v bakalářském studijním programu v rámci VŠE) studijního průměru do 1,20 včetně s tím, že v případě, že jsou studenty 2. semestru, musí tento průměr dosáhnout jak za poslední semestr bakalářského studia v rámci VŠE, tak za první semestr navazujícího magisterského studia,
 3. získali za akademický rok 2018/2019 minimálně 57 kontrolních kreditů; tato podmínka se nevztahuje na studenty, kteří v letním semestru akademického roku 2018/2019 dokončili bakalářské studium v rámci VŠE ve standardní době studia.

Prospěchové stipendium nemůže být přiznáno studentům v:

 1. 7. a vyšším semestru bakalářského studijního programu,
 2. 5. a vyšším semestru navazujícího magisterského studijního programu.