Za docentkou Annou Klosovou

Vedení Fakulty mezinárodních vztahů s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek 31. března 2017 zemřela po těžké nemoci ve věku nedožitých 75 let paní doc. Ing. Anna Klosová, CSc., dlouholetá členka katedry mezinárodního obchodu, spoluzakladatelka a akademická ředitelka prestižního mezinárodního programu Master of Arts in Economics of Globalisation and European Integration a přední pracovnice fakulty na poli doktorského studia.

Docentka Klosová promovala na Fakultě národohospodářské v roce 1965, konkrétně na oboru Národohospodářské plánování. V témže roce započala svoji bohatou vědeckovýzkumnou kariéru na Výzkumném ústavu národohospodářského plánování, ze kterého v roce 1970 odešla na Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky v Praze. Zde působila až do roku 1990, kdy se stala ředitelkou Odboru mezinárodních vztahů na Ministerstvu průmyslu a obchodu. S akademickou sférou udržovala intenzivní kontakty po celou dobu své vědeckovýzkumné činnosti. V roce 1975 získala titul kandidátka věd na Fakultě národohospodářské v oboru Teorie řízení a plánování. V roce 1993 pak byla habilitována na Fakultě mezinárodních vztahů v oboru Mezinárodní obchod a naplno se přesunula na naši fakultu.

Docentka Klosová stála u zrodu mezinárodního programu Master of Arts in Economics of Globalisation and European Integration, který vznikl v roce 1994 a postupně se vyvinul v zcela výjimečný program typu „joint degree“, na němž spolupracuje 9 prestižních univerzit světa. Docentka Klosová byla až do posledních chvil mezinárodně uznávanou a respektovanou akademickou ředitelkou tohoto programu.

Neocenitelným přínosem byl rovněž významný příspěvek paní docentky k rozvoji doktorského studia na fakultě. Její osobitý přístup založený na vysoké odborné erudici, hlubokých metodologických znalostech a otevřené konstruktivní kritice pomohl metodicky usměrnit velký počet doktorských disertačních prací, a to již od samotného procesu přijímacího řízení přes dílčí obhajoby výchozích záměrů a dalších vývojových stádií doktorských disertačních prací až po obhajoby závěrečné. Sama pak dovedla k úspěšné obhajobě 4 doktorandy.

Celkově se docentka Klosová významnou měrou zasloužila o rozvoj Fakulty mezinárodních vztahů v klíčových oblastech strategického směřování fakulty, kterými jsou intenzivní internacionalizace a podpora excelence na poli výzkumu a doktorského studia, za což ji patří velké díky.

Čest její památce!