Vyhlášení výběrového řízení na obsazení míst vedoucích kateder na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze

31. května
2020

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souvislosti s rozsáhlou organizační změnou, kterou schválil Akademický senát FMV dne 13. března 2020 s účinností od 1. 1. 2021, dle čl. 12, odst. 2 Statutu Fakulty mezinárodních vztahů výběrové řízení na obsazení pozic vedoucího:

  • Katedry cestovního ruchu,
  • Katedry mezinárodního podnikání,
  • Katedry podnikového a evropského práva,
  • Katedry mezinárodních ekonomických vztahů
  • Katedry mezinárodních studií a diplomacie.

na období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025.

Základním kvalifikačním předpokladem je habilitace nebo úspěšné jmenovací řízení v příslušné oblasti. Pokud uchazeč prokáže praxi ve vedoucí pozici akademického charakteru, lze výjimečně akceptovat i titul Ph.D., resp. CSc., v dané oblasti.

Podepsané přihlášky do výběrového řízení je možné doručit do 31. května 2020 na děkanát Fakulty mezinárodních vztahů buďto v papírové podobě, anebo zaslat naskenované elektronickou poštou ve stejném termínu na adresu monika.vydrova@vse.cz

K přihlášce uchazeč doloží strukturovaný odborný životopis, prostou kopii dokladů o dosažených akademických a vědeckých titulech, přehled pedagogické a publikační činnosti, přehled praxe ve vedoucích akademických pozicích a koncepci rozvoje katedry (max. 6 stran A4), která bude respektovat následující strukturu:

  1. Pozice a mise katedry v organizační struktuře FMV.
  2. Cíle v oblasti personálního rozvoje v horizontu příštích 5 let.
  3. Pedagogické cíle do roku 2025 s důrazem na posilování kvality a internacionalizaci pedagogického procesu.
  4. Vědecké cíle do roku 2025 s důrazem na kvalitní vědecké výstupy a návazný kvalifikační růst pracovníků katedry.
  5. Představu o rozvoji akademického prostředí katedry a fakulty.

 

U všech pozic předpokládáme plný pracovní úvazek, nebo úvazek dle dohody. Úspěšný uchazeč bude přijat na odpovídající pozici akademického pracovníka katedry a do vedoucí pozice jmenován zvláštním dekretem.

 

V Praze, dne 28. dubna 2020

doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.