Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem Fakulty mezinárodních vztahů

21. listopadu
2019

Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

(dále jen „AS FMV“)

v souladu s §27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

(zákon o vysokých školách) a v souladu se článkem 9 bodem 2 Jednacího řádu AS FMV

vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem

Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

pro funkční období od 1. února 2020 do 31. ledna 2024.

 

Přihláška uchazeče o funkci děkana se odevzdává v zalepené obálce označené „Volba kandidáta na funkci děkana Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze“ do podatelny Vysoké školy ekonomické v Praze.

Přihláška uchazeče musí mít listinnou formu a musí být uchazečem vlastnoručně podepsána. Přihláška obsahuje:

  • životopis se základními osobními údaji
  • korespondenční adresu uchazeče
  • stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období děkana (max. 3 normostrany)

 

Přihlášky se podávají do úterý 29. října 2019 do 12:00.

Volební komise bez zbytečného odkladu zveřejní na úřední desce Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze jména kandidátů na jmenování děkanem, jejich životopisy a programové cíle.

 

Veřejná prezentace proběhne ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 13:00 v posluchárně NB B.

 

Volba kandidáta na jmenování děkanem Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze se uskuteční na zasedání AS FMV dne 21. listopadu 2019 od 13:00 v zasedací místnosti NB 244.