Volební programy kandidátů do volebního obvodu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů AS FMV

Ve středu 3. května v areálu VŠE na Žižkově proběhnou volby do Akademického senátu FMV. Svého zástupce ve volebním obvodu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakulty mohou studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů volit ve vestibulu budovy Italská (mezi menzami), a to od 10:00 do 16:00.

V této souvislosti jsou níže prezentovány 3 nejdůležitější body volebního programu jednotlivých kandidátů. Volič z řad studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů fakulty smí označit nejvýše 6 kandidátů (z celkového počtu 24 kandidátů). Volební řád a Jednací řád AS FMV si můžete přečíst na tomto odkazu.

 

Volební programy kandidátů do volebního obvodu studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů AS FMV (čtyři kandidáti se rozhodli svůj program neprezentovat):

Alexandr Asmalovskij, 2. ročník, doktorské MO
 1. Frekventovanější výuka jazyků – pokud VŠE má být považována za uznávanou mezinárodní univerzitu, měla by věnovat jazykovému vzdělání svých studentů více než 90 min týdně.
 2. Zvýšení počtu předmětů vyučovaných v cizích jazycích – tentýž důvod jako ad. 1)
 3. Více prakticky zaměřených předmětů – (příp. úprava stávajících), tento trend je čím dál silnější a aktivní pedagogové se o tuto změnu snaží i na VŠE. V tomto směru s kolegou vyučuji předmět 2OP463 Maloobchodní války: simulace vyjednávání – anglicky a v ZS 2017 zavádím nový předmět Business simulace – Start Up – oba jsou zaměřeny prakticky a jsou založeny na principu learning by doing.

 
Bobot Marek, 2. ročník, MO

 1. Zaměření se na zlepšení komunikace studijních referentek se studenty.
 2. Snaha o prosazení možnosti hlasovat elektronicky v příštích volbách do AS FMV.
 3. Snaha o větší důraz na zohlednění rozličností oborů na FMV ve studijních plánech a jejich větší profilaci již během bakalářského studia.

(M. Bobot kandiduje s volebním programem, který vytvořil společně s dalšími 6 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Dítětová Adéla, 2. ročník, navazující magisterské POL

 1. Podpora různorodosti oborů/programů na škole včetně podpory malých oborů a jejich větší specializace. Diverzita obohacuje myšlení a přístupy studentů na fakultě.
 2. Více oborových (fakultních) volitelných kurzů, méně povinných celoškolských popř. více kreditů pro celoškolsky volitelné předměty. Student by měl mít šanci sám výrazněji doprofilovávat své vzdělání i podle vlastního vnímání požadavků pracovního trhu.
 3. Podpora hodnocení stávajícího systému stáží a podpora rozšíření nabídky stáží včetně neziskového sektoru, veřejné a státní správy, projektový charakter stáží. Fakulta by měla provést důkladný rozbor jak ze strany studentů, tak firem a promítnout zkušenosti do výuky.

(A. Dítětová kandiduje s volebním programem, který vytvořila společně s další studentkou)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Hasík Gabriel, 1. ročník, doktorské MEV

 1. Více zahrnovat do hodnocení studenta jeho zahraniční zkušenosti (studijní výjezdy, stáže) a mimoškolní aktivity (účast ve studentských organizacích, sportovních klubech atd.)
 2. Zvýšení IT gramotnosti studentů z praktického hlediska – na hodinách práce s některými z programů, které potom studenti využijí v praxi.
 3. Snaha o větší důraz na zohlednění rozličností oborů na FMV ve studijních plánech a jejich větší profilaci již během bakalářského studia.

(G. Hasík kandiduje s volebním programem, který vytvořil společně s dalšími 6 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Hošková Kateřina, 1. ročník, IB

 1. Silný vztah studentů k fakultě a fakultě ke studentům – Věřím, že bez oboustranného silného vztahu studenta a školy to prostě nejde. Škola by všeobecně měla maximálně podporovat své studenty, „kopat“ za ně. Pak i studenti cítí loajalitu a hrdost ke své škole.
 2. Výuka v moderním stylu s důrazem na praktické využití – Škola pro život. Nikdo z nás se nechceme učit pouze teoretické formulky a stroze memorovat – to v praxi nikdy nevyužijeme. Pro naši praxi potřebujeme vyladit umění prezentace, komunikace, teamové práce.
 3. Podpora studentských aktivit – Fakulta by měla podpořit, ocenit a zohlednit mimoškolní aktivity studentů jako je členství ve studentských spolcích, stáže a zahraniční výjezdy. To jsou činnosti, které nás rozvíjí, dělají lepšími, a to by školu mělo rozhodně zajímat. Určitě je nutné nastartovat nový systém kreditů, který nebude znevýhodňovat vyjíždějící studenty.

Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Jansová Dominika, 2. ročník, MO

 1. Více zahrnovat do hodnocení studenta jeho zahraniční zkušenosti (studijní výjezdy, stáže) a mimoškolní aktivity (účast ve studentských organizacích, sportovních klubech atd.).
 2.  Zvýšení IT gramotnosti studentů z praktického hlediska – na hodinách práce s některými z programů, které potom studenti využijí v praxi.
 3. Snaha o větší důraz na zohlednění rozličností oborů na FMV ve studijních plánech a jejich větší profilaci již během bakalářského studia. 

(D. Jansová kandiduje s volebním programem, který vytvořila společně s dalšími 6 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Kopalová Kateřina, 2. ročník, MO

 1. Více zahrnovat do hodnocení studenta jeho zahraniční zkušenosti (studijní výjezdy, stáže) a mimoškolní aktivity (účast ve studentských organizacích, sportovních klubech atd.).
 2. Zvýšení IT gramotnosti studentů z praktického hlediska – na hodinách práce s některými z programů, které potom studenti využijí v praxi.
 3.  Snaha o větší důraz na zohlednění rozličností oborů na FMV ve studijních plánech a jejich větší profilaci již během bakalářského studia. 

(K. Kopalová kandiduje s volebním programem, který vytvořila společně s dalšími 6 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Krovová Eliška, 2. ročník, MS-D

 1. Více zahrnovat do hodnocení studenta jeho zahraniční zkušenosti (studijní výjezdy, stáže) a mimoškolní aktivity (účast ve studentských organizacích, sportovních klubech atd.).
 2. Zvýšení IT gramotnosti studentů z praktického hlediska – na hodinách práce s některými z programů, které potom studenti využijí v praxi.
 3. Snaha o větší důraz na zohlednění rozličností oborů na FMV ve studijních plánech a jejich větší profilaci již během bakalářského studia.

(E. Krovová kandiduje s volebním programem, který vytvořila společně s dalšími 6 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Kuchař Marek, 1. ročník, MS-D

 1. Zavést pravidelná setkání studentských senátorů se studenty FMV, kde by měli studenti možnost diskutovat, co by chtěli na naší fakultě změnit.
 2. Zvýšit finanční podporu pro studentské spolky působící na FMV a zveřejnit konkrétní sumu, která byla jakému spolku poskytnuta.
 3. Rozšíření akcí pro studenty pořádaných pod záštitou FMV.

(M. Kuchař kandiduje s volebním programem, který vytvořil společně s dalšími 4 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Lhotáková Johana, 2. ročník, MO

 1. Možnost udělit zpětnou vazbu nejen učitelům a předmětům, ale i studijním referentkám.
 2. Více míst k sezení v RB.
 3. Online přístup k veškerým přednáškám.
Maľarová Soňa, 2. ročník, navazující magisterské POL
 1. Výměnné pobyty / stáže pro všechny studenty FMV.
 2. Redefinice skupin předmětů na FMV.
 3. Informace o školních organizacích a zájmových kroužcích.

Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Martínek Patrik, 2. ročník, MS-D

 1. Více finančních prostředků pro studentské spolky.
 2. Hlubší specializace bakalářských oborů – Zaměřit se tak na zvýšení jejich kvality.
 3. Zlevnit kávu na VŠE !  Pro mnohé studenty životodárná tekutina, která je bohužel na akademické půdě poměrně drahá.

Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Nguyen Hoang Chinh, 1. ročník, MO

 1. Do pravidelného hodnocení učitelů (anonymní dotazníky) budou moct nahlédnout i studenti.
 2. Větší počet náhradních kreditových poukázek, budou použity jen na studijní pobyt a studium dalších cizích jazyků (bez povinnosti žádat děkana o další kreditové poukázky).
 3. Rekonstrukce areálu Jižní Město, konkrétně studoven a prostorů na studium, a to jak ve škole, tak na koleji Blanice.

 
Pokorný Marek, 1. ročník, MS-D

 1. Změna studijních plánů tak, aby předměty vyučované v prvním semestru více odpovídaly znalostem průměrného středoškoláka.
 2. Zachování dosavadní formy a úrovně přijímacích zkoušek na FMV (preference kvality před kvantitou).
 3. Osvěta studentů o možnosti evaluace studijních referentek tak, aby bylo možné zkvalitnit jejich služby.

(M. Pokorný kandiduje s volebním programem, který vytvořil společně s dalšími 4 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Pudil Matouš, 2. ročník, MO

 1. Koordinované vypisování zkoušek – chtěl bych stanovit termín, do kterého by musely být vypsány všechny zkoušky ze všech předmětů. Přihlašování by se otevíralo s určitým odstupem, aby měli všichni klid si zkouškové naplánovat.
 2. Snížení požadovaného průměru pro prominutí přijímací zkoušky do magisterského studia – kontroverzní věc, ale všechny fakulty mají podmínky podstatně benevolentnější. Rád bych, aby byla bez přijímaček přijata na magistra nejlepší čtvrtina bakalářů.
 3. Revize studijních plánů – letité studijní plány potřebují změnu. Určité předměty by se daly vypustit, část by bylo možné sloučit, protože se látka kryje.

Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Sebová Simona, 2. ročník, PP

 1. Začlenit výuku cizích jazyků i v navazujícím magisterském studiu.
 2. Povinnost absolvování stáže během studia k lepšímu pochopení probírané teorie.
 3. Zrušení předmětu Informatika (4IT302) a přerozdělení kreditů na neúměrně oceněné kurzy jako např. Finanční teorie, politika a instituce (11F201) a Manažerská informatika – efektivní komunikace a prezentace (22F200).

 
Šetenová Karolína, 3. ročník, MO

 1. Více zahrnovat do hodnocení studenta jeho zahraniční zkušenosti (studijní výjezdy, stáže) a mimoškolní aktivity (účast ve studentských organizacích, sportovních klubech atd.).
 2. Snaha o větší důraz na zohlednění rozličností oborů na FMV ve studijních plánech a jejich větší profilaci již během bakalářského studia.
 3. Snaha rozšířit a zlepšit začlenění zahraničních studentů do běžné výuky.

(K. Šetenová kandiduje s volebním programem, který vytvořila společně s dalšími 6 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Urbanová Barbora, 3. ročník, navazující magisterské POL

 1. Podpora různorodosti oborů/programů na škole včetně podpory malých oborů a jejich větší specializace. Diverzita obohacuje myšlení a přístupy studentů na fakultě.
 2. Více oborových (fakultních) volitelných kurzů, méně povinných celoškolských popř. více kreditů pro celoškolsky volitelné předměty. Student by měl mít šanci sám výrazněji doprofilovávat své vzdělání i podle vlastního vnímání požadavků pracovního trhu.
 3. Podpora hodnocení stávajícího systému stáží a podpora rozšíření nabídky stáží včetně neziskového sektoru, veřejné a státní správy, projektový charakter stáží. Fakulta by měla provést důkladný rozbor jak ze strany studentů, tak firem a promítnout zkušenosti do výuky.

(B. Urbanová kandiduje s volebním programem, který vytvořila společně s další studentkou)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Vencbauerová Kateřina, 2. ročník, navazující magisterské EI

 1. Šířit informace o AS FMV, jeho práci a aktivitách a přiblížit se tak studentům jak prostřednictvím sociálních sítí, tak formou organizace veřejných diskuzí
 2. Přizpůsobit výuku oborově specializovaných jazyků a to jak obsahově, tak časově
 3. Rozšířit nabídku zahraničních univerzit nabízejících oborové předměty pro minoritní obory (diplomacie, evropská integrace, cestovní ruch,…), respektive nabídku předmětů vyučovaných na zahraničních univerzitách

(K. Vencbauerová kandiduje s volebním programem, který vytvořila společně s dalšími 4 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Zima Filip, 3. ročník, MS-D

 1. Rozšířit a lépe zpropagovat nabídku semestrálních a blokových předmětů v cizích jazycích.
 2. Sblížit studenty a profesory FMV – organizace více společných akcí pro FMV pod oficiální záštitou VŠE.
 3. Stipendia pro studenty letních zahraničních jazykových kurzů.

(F. Zima kandiduje s volebním programem, který vytvořil společně s dalšími 4 studenty)
Odkaz na celý volební program naleznete zde.
 
Vysvětlivky:

 • MO: Mezinárodní obchod
 • MS-D: Mezinárodní studia – diplomacie
 • PP: Podnikání a právo
 • POL: Politologie
 • IB: International Business
 • MEV: Mezinárodní ekonomické vztahy
 • EI: Evropská integrace