Většina stipendijního fondu FMV bude využita na podporu internacionalizace

Dne 11. října 2018 zasedala ve svém plném složení Stipendijní komise Fakulty mezinárodních vztahů, aby projednala žádosti studentů o prospěchová stipendia a výši některých stipendií na Fakultě mezinárodních vztahů. Hlavní část stipendijního fondu bude použita na podporu internacionalizace, tj. na finanční podporu studentských stáží a výměnných studijních pobytů. Každý student fakulty vyjíždějící na zahraniční studium a  na stáž do zámoří nebo Ruska může od fakulty získat finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů takového studia, a to ve výši 15 000 nebo 10 000 Kč v závislosti na studijních výsledcích. Vyšší stipendium je vypláceno studentům se studijním průměrem do 1,50 za předchozí akademický rok, ve kterém získali alespoň 40 kreditů. Měsíční stipendium ve výši 15 000 resp. 10 000 Kč může za stejných podmínek až na dobu tří měsíců získat také student vyjíždějící do zahraničí v rámci stáží a praxí akreditovaných fakultou. Celkově je na podporu internacionalizace v akademickém roce 2018/2019 alokováno 3,1 milionu Kč, z toho 2 miliony Kč na stáže.

Na podporu internacionalizace ve formě letních škol a studentských delegací na různých simulacích a vzdělávacích akcí v zahraniční fakulta dále věnuje 400 000 Kč z daru od společnosti E.ON.

Studenty, kteří si zvyšují svou kvalifikaci nad rámec základních studijních povinností formou jazykových či jiných certifikátů podporuje fakulta mimořádným stipendiem na pokrytí části nákladů na tyto certifikáty a zkoušky. O toto stipendium se zpravidla žádá prostřednictvím katedry, která certifikát zaštiťuje (KAJ, KROJ, KRUJ, KNJ či KOP KK). Na akademický rok 2018/2019 na tuto položku fakulta vyčlenila 250 000 Kč.

Fakulta také podporuje studenty, kteří se aktivně zapojují do jejího chodu jako pomocné vědecké síly na katedrách a odborných centrech fakulty. Měsíční stipendium je stanoveno na 2 000 Kč a na akademický rok 2018/2019 je na tuto položku alokováno 500 000 Kč. Dalších 100 000 Kč FMV vyčleňuje na podporu studentských spolků.

Fakulta chce stipendii dále motivovat své studenty k dosahování mimořádných studijních výsledků. Prospěchové stipendium bude v akademickém roce 2018/2019 pobírat celkem 54 nejlepších studentů Fakulty mezinárodních vztahů, kteří dosáhli studijního průměru do 1,20 a splnili i ostatní požadavky stipendijní vyhlášky. Výši schválených prospěchových stipendií uvádí následující tabulka. Celkem jde o částku 920 000 Kč.

Studijní průměr Počet stipendistů Výše měsíčního stipendia
Do 1,00 15 3 000 Kč
Do 1,10 8 2 000 Kč
Do 1,20 31 1 000 Kč *)

*) prospěchové stipendium v této výši bude vyplaceno souhrnně ve dvou termínech v listopadu 2018 a květnu 2019.

K motivaci studentů k nadprůměrným studijním výsledkům slouží na FMV také stipendia spojená se získáním vysokoškolského diplomu s vyznamenáním. Na tento účel vynakládá fakulta ze stipendijního fondu zhruba 100 000 Kč ročně. Výše stipendií „za červený diplom“ je stanovena takto:

Studium Výše jednorázového stipendia
Bakalářské 1 500 Kč
Magisterské 3 000 Kč

V neposlední řadě pak fakulta mimořádným stipendiem odměňuje studenty, kteří se zaslouží o její dobré jméno mimořádnými studijními či sportovními výsledky. Takové stipendium je obvykle určeno jako jednorázová odměna nebo slouží k pokrytí části nákladů spojených s takovou účastí studentů