Odešla prof. Ing. Lenka Pražská, CSc.

Ve věku 81 let zemřela po krátké těžké nemoci prof. Ing. Lenka Pražská, CSc., jež působila na Fakultě mezinárodních vztahů (dříve Fakultě obchodní) více než čtyřicet let. Ještě v prosinci 2016 byla na setkání se seniory jako vždy elegantní, vitální a plná laskavého humoru.
Prof. Pražská vedla řadu let Katedru obchodního podnikání, byla dlouhodobou členkou Akademického senátu VŠE, působila jako členka Vědecké rady Fakulty mezinárodních vztahů a byla školitelkou mnoha úspěšných doktorandů. V roce 2008 jí VŠE udělila medaili Aloise Rašína.
Prof. Pražská byla významnou osobností v oblasti mezinárodního strategického managementu a řízení lidských zdrojů. Podstatným způsobem přispěla k rozvoji mezinárodní dimenze obchodního podnikání, a to zejména v aplikaci na odvětví maloobchodu a velkoobchodu. Jejím hlavním výzkumným tématem byla problematika modelů řízení firmy a jejich přenosnosti do odlišného sociálně ekonomického a kulturního prostředí, otázky stimulace spolupracovníků, hodnocení výkonu a řízení kariérního vývoje. V teoretické rovině se zabývala problematikou mezinárodní komparace modelů manažerského vývoje, bariérami přenosnosti modelů řízení do odlišného kulturního prostředí, otázkou vytváření a využití mezinárodních standardů manažerských kompetencí. V oblasti aplikovaného výzkumu se věnovala zejména problematice vývoje trhu práce, zaměstnanosti, pracovním podmínkám v České republice a  mezinárodnímu srovnání jejich vývojových tendencí.
Charakteristickým rysem tvůrčí a pedagogické činnosti profesorky Pražské bylo vždy její úzké sepětí s podnikovým prostředím a aktuálními tématy, která obchod a management v České republice v různých etapách svého vývoje řešil. Po několik let profesorka Pražská pracovala v programovém výboru největší středoevropské konference zaměřené na obchod Retail Summit.
Čest její památce!