FMV hledá postdoktorandského výzkumníka

Děkan Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici postdoktorandského výzkumníka/výzkumnice:

Pozice: Výzkumník/výzkumnice v rámci mezinárodní mobility Výzkum působení epistemických komunit v současné mezinárodní politice

Místo realizace: University of Massachusetts, Amherst, a Northeastern University, Boston, USA

Termín realizace: předpokládané zahájení březen 2020, trvání 4 měsíce

Obor výzkumu: AD – Politologie a politické vědy

Popis výzkumu:

Výzkumný pobyt proběhne na University of Massachusetts, Amherst, a Northeastern University, Boston, pod vedením čelních světových specialistů na problematiku epistemických komunit. Předpokládá se přímé zapojení výzkumníka/výzkumnice do výzkumných aktivit těchto pracovišť.

S ohledem na skutečnost, že hostitelská pracoviště mají bohatou zkušenost s mezinárodní spoluprací a disponují špičkovými specialisty v daném tématu, umožní pobyt postdoktorandskému výzkumníkovi/výzkumnici prohloubení znalostí a kompetencí v oblasti přípravy (designu), organizace, řízení a realizace výzkumu.

Z hlediska rozvoje aktuálního stavu poznání je cílem výzkumu prohloubení znalostí o epistemických komunitách, tj. expertních sítích, které mají díky své všeobecně uznávané odbornosti autoritativní nárok na posuzování stavu poznání v konkrétní oblasti veřejné politiky. Konkrétně jde zejména o identifikaci hlavních charakteristik a odlišností epistemických komunit působících v mezinárodních vládních a nevládních organizacích. K zobecnění poznatků a lepšímu pochopení vztahu mezi dílčími kritérii profesionalizace a socializací jednotlivců v mezinárodních organizacích bude využita metoda zakotvené teorie. Hlavní pozornost výzkum věnuje tomu, jakým způsobem ovlivňuje prostředí mezinárodních organizací profesní priority jednotlivců, jak tito jednotlivci vnímají fragmentaci mezinárodních organizací a jak probíhá jejich interakce s národními aktéry.

Očekávané výstupy

 • Aktivní účast výzkumníka/výzkumnice na mezinárodní konferenci/workshopu (minimálně 1x za plánované trvání mobility)
 • Měsíční Zprávy o činnosti ve vztahu k realizovanému výzkumu

Požadavky na uchazeče

 • Uchazeč/uchazečka musí být výzkumným pracovníkem/výzkumnou pracovnicí v kategorii post-doc (v instituci se sídlem na území ČR), přičemž od ukončení doktorského studia nesmí k datu zahájení pobytu uběhnout více jak 7 let.
 • Účastník/účastnice musí být v době realizace mobility zaměstnancem VŠE na minimální pracovní úvazek 0,5 a musí mít doporučení vedoucího pracoviště, na němž působí.
 • Zároveň uchazeč/uchazečka musí mít na příslušných zahraničních pracovištích zajištěného mentora/mentory, kteří splňují následující požadavky:
  • minimální hodnota H-indexu 8,5 (výpočet dle normalizační tabulky a údajů z databází Web of Science a Scopus; výzkumný pracovník v humanitních a sociálních vědách výši h-indexu nedokládá),
  • podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu jako řešitel či spoluřešitel (nesmí se jednat o interní grant) nebo mentor musí prokázat publikační činnost v posledních 5-ti letech v rozsahu minimálně tři publikační výstupy.

Kritéria výběru:

 1. Soulad zaměření výzkumné činnosti uchazeče/uchazečky s výzkumným zaměřením mobility
 2. Výše h-indexu pracovníka podle WOS nebo SCOPUS
 3. Kvalita publikační činnosti pracovníka

 

Termín vyhlášení výběru: 13.12. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 3.1. 2020, 23.59 h

Termín oznámení výsledků: 10.1. 2019

 Lhůta pro odvolání: 17.1. 2019

 Forma podání přihlášky:

 Přílohy přihlášky:

 • kopie diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání
 • profesní životopise uchazeče/uchazečky
 • přehled publikační činnosti uchazeče/uchazečky
 • přehled realizovaných vědeckých projektů uchazeče/uchazečky
 • doporučení vedoucího pracoviště
 • zdůvodnění potřebnosti a relevance mobility vzhledem k oboru (vzor přílohy)
 • harmonogram mobility, návratová fáze, včetně návrhu plánované účasti na mezinárodní konferenci
 • profesní životopis mentora
 • přehled publikační činnosti mentora