Fakulta mezinárodních vztahů vydá na stipendia téměř 7 milionů korun

Dne 5. října 2017 zasedala ve svém plném složení Stipendijní komise Fakulty mezinárodních vztahů, aby projednala žádosti studentů o prospěchová stipendia a výši některých stipendií na Fakultě mezinárodních vztahů. Fakulta chce stipendii dále motivovat své studenty k dosahování mimořádných studijních výsledků, získávání zahraničních zkušeností a rozvoji studentských spolků a aktivit.
Celkový objem prostředků, které plánuje fakulta v akademickém roce 2017/2018 vydat na stipendia pro své studenty je téměř 7 milionů korun.
Největší část této sumy, téměř 2 miliony korun je alokováno na prospěchová stipendia. Prospěchové stipendium bude v akademickém roce 2017/2018 pobírat celkem 68 nejlepších studentů Fakulty mezinárodních vztahů, kteří dosáhli studijního průměru do 1,20 a splnili i ostatní požadavky stipendijní vyhlášky. Výši schválených prospěchových stipendií uvádí následující tabulka.

Studijní průměr Počet stipendistů Výše měsíčního stipendia
Do 1,00 16 4 000 Kč
Do 1,10 17 3 000 Kč
Do 1,20 35 2 000 Kč

K motivaci studentů k nadprůměrným studijním výsledkům slouží na FMV také stipendia spojená se získáním vysokoškolského diplomu s vyznamenáním. Na tento účel vynakládá fakulta ze stipendijního fondu zhruba 500 000 Kč ročně. Výše stipendií „za červený diplom“ je stanovena takto:

Studium Výše jednorázového stipendia
Bakalářské 4 500 Kč
Magisterské 7 500 Kč

Značnou část stipendijního fondu vynakládá Fakulta mezinárodních vztahů k podpoře internacionalizace studia svých studentů. Každý student fakulty vyjíždějící na zahraniční studium a  na stáž do zámoří nebo Ruska může od fakulty získat finanční příspěvek na pokrytí zvýšených nákladů takového studia, a to ve výši 15 000 nebo 10 000 Kč v závislosti na studijních výsledcích. Vyšší stipendium je vypláceno studentům se studijním průměrem do 1,50 za předchozí akademický rok, ve kterém získali alespoň 40 kreditů. Měsíční stipendium ve výši 15 000 resp. 10 000 Kč může za stejných podmínek až na dobu tří měsíců získat také student vyjíždějící do zahraničí v rámci stáží a praxí akreditovaných fakultou. Celkově je na podporu internacionalizace v akademickém roce 2017/2018 alokováno 2,9 milionu Kč.
Fakulta také podporuje studenty, kteří se aktivně zapojují do jejího chodu jako pomocné vědecké síly na katedrách a odborných centrech fakulty. Měsíční stipendium je stanoveno na 2 000 Kč a na akademický rok 2017/2018 je na tuto položku alokováno 700 000 Kč. Dalších 80 000 Kč FMV vyčleňuje na podporu studentských spolků, SKOK, JDI a Model United Nations Prague.

Studenty, kteří si zvyšují svou kvalifikaci nad rámec základních studijních povinností formou jazykových či jiných certifikátů podporuje fakulta mimořádným stipendiem na pokrytí části nákladů na tyto certifikáty a zkoušky. O toto stipendium se zpravidla žádá prostřednictvím katedry, která certifikát zaštiťuje (KAJ, KROJ, KRUJ, KNJ či KOP KK). Na akademický rok 2017/2018 na tuto položku fakulta vyčlenila 500 000 Kč.
V neposlední řadě pak fakulta mimořádným stipendiem odměňuje studenty, kteří se zaslouží o její dobré jméno mimořádnými studijními či sportovními výsledky, reprezentují ji na nejrůznějších mezinárodních soutěžích a simulacích jednání mezinárodních organizací či soudů. Takové stipendium je obvykle určeno jako jednorázová odměna nebo slouží k pokrytí části nákladů spojených s takovou účastí studentů

Stipendijní vyhlášku s dodatkem naleznete mezi fakultními předpisy