Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Ve čtvrtek 27. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne v pátek 28. června 2019 od 10:00 v předsálí Likešovy auly.

Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020  byly stanoveny takto:

Program/obor Bodová hranice
Cestovní ruch 1500
Evropská ekonomická integrace 1500
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní politika a diplomacie 1875
Podnikání a právo 1500

Hranice jednotlivých testů byla děkanem fakulty dodatečně snížena na 400 bodů. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Uchazeči, kteří splnili tyto podmínky, ale nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na obor Mezinárodní politika a diplomacie, jsou přijati na program Evropská ekonomická integrace.

Elektronické potvrzení nástupu

Za účelem přípravy zápisů do studia na FMV Vás žádáme o vyplnění stanoviska k nástupu na Fakultu mezinárodních vztahů v tomto formuláři.

Zápis do studia

Zápis do studia se koná v pátek 28. června 2019 od 10:00 v předsálí Lukešovy auly a je pro všechny přijaté uchazeče povinný. Pro nové studenty, kteří na FMV dosud nestudovali, bude v Likešově aule připraveno informační soustředění.

 

Podrobné instrukce budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem. Budou také zveřejněny na internetové stránce FMV.

Dopis s rozhodnutím o přijetí bude všem uchazečům doručen prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS (aplikace pro přihlášku). Dopis s rozhodnutím o nepřijetí  bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.