Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

Ve čtvrtek 28. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků byly stanoveny bodové hranice pro přijetí do magisterského studia v českém jazyce pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019. Úspěšným uchazečům gratulujeme!

  • Pro obor Mezinárodní politika a diplomacie byla stanovena bodová hranice pro přijetí na 1825 bodů.
  • Bodová hranice pro jednotlivé testy byla děkanem dodatečně snížena na 400 bodů. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli 1500 bodů resp. hranice stanovené výše.
  • Uchazeči, kteří na obor Mezinárodní politika a diplomacie nesplnili stanovenou hranici, ale prospěli u přijímací zkoušky, jsou přijati na náhradní obor Evropská integrace.

Úspěšným uchazečům gratulujeme! Podrobné instrukce byly úspěšným uchazečům zaslány mailem.

Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://isis.vse.cz/prijimacky

Výsledek přijímacího řízení nalezne uchazeč také ve své elektronické přihlášce v sekci „Stav PŘ“: http://isis.vse.cz/prihlaska/

Dopis s rozhodnutím o přijetí bude všem uchazečům doručen prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS (aplikace pro přihlášku). Dopis s rozhodnutím bude všem neúspěšným uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.