Bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2017/2018

Ve čtvrtek 29. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému ISIS. Na základě dosažených výsledků byly stanoveny bodové hranice pro přijetí do magisterského studia v českém jazyce pro přijímací řízení na akademický rok 2017/2018. Úspěšným uchazečům gratulujeme!

  • Pro obor Mezinárodní politika a diplomacie byla stanovena bodová hranice pro přijetí na 2250 bodů.
  • Na ostatní obory jsou přijati ti uchazeči, kteří prospěli u přijímací zkoušky, tj. získali ze všech tří testů alespoň 50 % bodů.
  • Uchazeči, kteří na obor Mezinárodní politika a diplomacie nesplnili stanovenou hranici, ale prospěli u přijímací zkoušky, jsou přijati na náhradní obor Evropská integrace nebo Politologie.

Úspěšným uchazečům gratulujeme! Podrobné instrukce byly úspěšným uchazečům zaslány mailem.

Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://isis.vse.cz/prijimacky

Výsledek přijímacího řízení nalezne uchazeč také ve své elektronické přihlášce v sekci „Stav PŘ“: http://isis.vse.cz/prihlaska/

Dopis s rozhodnutím bude všem neúspěšným uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.