Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020

Ve čtvrtek 13. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne ve čtvrtek 20. června 2019.

Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2019/2020  byly stanoveny takto:

Program/obor Bodová hranice
Cestovní ruch 1500
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní studia – diplomacie 1850
Manažer obchodu 900

Hranice jednotlivých testů byla děkanem fakulty dodatečně snížena na 300 bodů u matematiky a 450 bodů u obou jazyků. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Uchazeči, kteří splnili tyto podmínky, ale nedosáhli bodové hranice nutné pro přijetí na obor Mezinárodní studia – diplomacie, jsou přijati na program, který uvedli v přihlášce na druhém místě.

Podrobné instrukce budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem. Budou také zveřejněny na internetové stránce FMV.

Dopis s rozhodnutím o přijetí bude všem uchazečům doručen prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS (aplikace pro přihlášku). Dopis s rozhodnutím o nepřijetí  bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.

Úspěšné uchazeče zveme na oficiální seznamovací kurz pro 1. ročníky!