Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019

Ve středu 13. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na bakalářské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků byly stanoveny bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne 22. června 2018.
Bodové hranice pro přijetí do bakalářského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2018/2019  byly stanoveny takto:

Cestovní ruch a regionální rozvoj 1500
Mezinárodní obchod 1500
Mezinárodní studia – diplomacie 1500
Podnikání a právo 1500
Manažer obchodu 870

Hranice jednotlivých testů byla děkanem fakulty dodatečně snížena na 300 bodů u matematiky a 400 bodů u obou jazyků. Podmínky přijímacího řízení tedy splňují i uchazeči, kteří dosáhli hranic u jednotlivých testů a zároveň v součtu dosáhli hranice stanovené výše. Úspěšným uchazečům gratulujeme a těšíme se na setkání u zápisu, který proběhne 22. června 2018. Podrobné instrukce budou součástí dopisu o přijetí, který bude všem uchazečům rozeslán emailem. Budou také zveřejněny na internetové stránce FMV.

Získané body a stav přijetí si může uchazeč ověřit na http://isis.vse.cz/prijimacky

Výsledek přijímacího řízení nalezne uchazeč již nyní ve své elektronické přihlášce v sekci „Stav PŘ“: http://isis.vse.cz/prihlaska/

Uchazečům, kteří se k přijímací zkoušce nemohli dostavit, nabízí fakulta náhradní termín 27.8., informováni budou emailem.

Dopis s rozhodnutím o přijetí bude všem uchazečům doručen prostřednictvím elektronického úložiště v InSIS (aplikace pro přihlášku). Dopis s rozhodnutím o nepřijetí  bude všem uchazečům rozeslán do vlastních rukou v průběhu příštího týdne. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možné podat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení dopisu, a to prostřednictvím děkanátu FMV.

Úspěšné uchazeče zveme již nyní na oficiální seznamovací kurzy pro nové studenty FMV