Akreditace EPAS potvrzena, tentokráte na 5 let!

epasFMV obhájila prestižní mezinárodní akreditaci EPAS pro magisterské obory Mezinárodní obchod a International Business, tentokráte ovšem pro oba obory na celých 5 let. Tímto mimořádným úspěchem se FMV řadí do elitního klubu pouhých osmi vysokých škol z celého světa, které získaly nejdelší dobu akreditace pro více než jeden obor. Obhájení a posílení akreditace je pro fakultu nejen oceněním jejích úspěchů a potvrzením správných strategických a manažerských rozhodnutí v rozhodujících oblastech vývoje, ale také významným závazkem a výzvou k dalšímu zdokonalování nastoleného vývoje.

Akreditační rada EPAS schválila akreditaci na dalších pět let na svém zasedání dne 20. února 2018 v Bruselu. V současné době má akreditaci EPAS celkem 111 oborů na 82 univerzitách ve 38 zemích světa, přičemž 35 oborů je akreditovaných na 5 let. V České republice jsme s oceněním EPAS od EFMD jediní, akreditaci nemá žádná jiná česká vysoká škola.

Hodnocení bylo zaměřeno na kvalitativní aspekty oborů zejména z hlediska způsobu reflexe měnících se požadavků praxe, důsledného ověřování výstupů z učení, pedagogických metod, mezinárodních a praktických zkušeností absolventů a jejich kompetencí. Absolventi obou oborů tak budou mít i nadále logo EPAS na svých diplomech jako nezaměnitelný signál pro zaměstnavatele, že získali absolventa vybaveného mezinárodně uznaným vzděláním s mezinárodně srovnatelnou úrovní jeho atributů.

Akreditaci uděluje European Foundation for Management Development za přísných podmínek. Hlavním cílem akreditace bylo vytvoření mezinárodního standardu kvality pro manažerské studijní obory. Akreditační proces je velmi náročný a o akreditaci mohou žádat pouze vysoké školy, které splňují vstupní podmínky a prokazují udržitelné výsledky. Významný je mezinárodní aspekt, zejména studium a stáže v zahraničí, počty zahraničních studentů, hostujících profesorů a podíl výuky v angličtině. Akreditace jsou udělovány od roku 2005, a to většinou na 3 roky; nejlépe hodnocené studijní obory mohou získat akreditaci na 5 let.

Akreditační proces začíná podrobnou sebehodnotící zprávou (Self-Assessment Report) s přesně stanovenou strukturou. V pěti kapitolách vysoká škola hodnotí své postavení v rámci národního vzdělávacího systému, vysvětluje institucionální rámec, uvádí základní informace (kvalifikační strukturu vyučujících, počty přihlášek, způsob přijímacího řízení a počty přijímaných studentů, atd.), cíle studijního oboru, obsah výuky a její metodologii, možnosti studia v zahraničí, spojení s praxí, profil absolventa, atp. Poté následuje tzv. Peer Review neboli návštěva mezinárodního čtyřčlenného expertního týmu. Hodnocená vysoká škola předkládá při prověrce všechny podklady k činnosti instituce a materiály ke kurzům oboru, včetně výukových materiálů, učebnic, příkladů konkrétní testů, studentských prezentací, řešených případových studií, diplomových prací. Komise postupně hovoří s rektorem, děkanem a vedením fakulty, garanty oboru, garanty a vyučujícími předmětů, studenty, absolventy, zástupci spolupracující korporátní sféry a může si vybrat kteréhokoli zaměstnance a studenta fakulty pro ověření informací. Na základě prověrky pak vypracuje expertní tým písemné odůvodněné doporučení / nedoporučení pro udělení akreditace, které je předloženo Akreditační komisi. Ta poté může, ale nemusí návrh expertního týmu respektovat.

Oborům Mezinárodní obchod a International Business byla v letech 2012 a 2015 po náročném přípravném procesu akreditace udělena na tři roky.