Hledat
Pokročilé hledání
Organizace diplomových seminářů

Studenti, přijatí ke studiu navazujícího magisterského studia od akademického roku 2010/2011 (a později), mají povinnost absolvovat jako jeden z povinných předmětů také předmět 22F500 Diplomový seminář.

Student si vybírá téma své diplomové práce podle Opatření děkana Fakulty mezinárodních vztahů 4/2012 ke kvalifikačním pracím, a to nejpozději začátkem třetího semestru svého studia. Poté, co si student vybere téma a s vedoucím své práce vyplní zadání kvalifikační práce (viz zmíněné opatření), zapíše si předmět 22F500 Diplomový seminář. Předmět je vždy nutné absolvovat nejpozději v semestru, který předchází semestru, na jehož konci je práce odevzdána.

Od LS 2011/2012 probíhá organizace diplomového semináře takto:

1. Diplomový seminář 22F500/501 je vypisován jako normální kurz (nikoliv jako mimosemestrální)

Z této změny vyplývá, že jeho zápis je možný v rámci běžných kol zápisu a v registracích.

Klasifikace semináře pak musí být ukončena ve standardním termínu, tj. do konce zkouškového období. Učitelé v závislosti na tom zadají termíny pro uzavření odevzdáváren.

2. Diplomový seminář 22F500/501 je organizován po katedrách

V předmětu 22F501 jsou vypsány rozvrhové akce, které přísluší jednotlivým katedrám.

Den Od-do Místnost Poznámka
Pondělí 07:30-09:00 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na KOPKK
Pondělí 09:15-10:45 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na KSE
Pondělí 11:00-12:30 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na jazykových katedrách
Pondělí 12:45-14:15 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na KPOL
Pondělí 14:30-16:00 NB 255 pro studenty zpracovávající práci mimo FMV
Pondělí 16:15-17:45 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na KSMS JM
Pondělí 18:00-19:30 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na KCR
Úterý 07:30-09:00 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na KPEP
Úterý 09:15-10:45 NB 255 pro studenty zpracovávající práci na KMO

V předmětu 22F500 jsou vypsány rozvrhové akce, které přísluší jednotlivým katedrám.

Sobota 07:30-09:00 Pro studenty zpracovávající práci na KCR
Sobota 09:15-10:45 Pro studenty zpracovávající práci na KMO – příjmení vedoucího začíná na A-M
Sobota 11:00-12:30 Pro studenty zpracovávající práci na KOPKK
Sobota 12:45-14:15 Pro studenty zpracovávající práci na KPEP
Sobota 14:30-16:00 Pro studenty zpracovávající práci na KSE
Sobota 16:15-17:45 Pro studenty zpracovávající práci na SMS JM
Sobota 18:00-19:30 Pro studenty zpracovávající práci na KPOL
Neděle 07:30-09:00 Pro studenty zpracovávající práci na jazykových katedrách
Neděle 09:15-10:45 Pro studenty zpracovávající práci mimo FMV
Neděle 11:00-12:30 Pro studenty zpracovávající práci na KMO – příjmení vedoucího začíná na N-Z

Je proto ještě důležitější, aby student znal vedoucího své práce před zapsáním předmětu 22F500. Podle toho si zvolí správnou rozvrhovou akci, do které se zapíše. Odevzdávárna jeho vedoucího bude otevřena právě v této rozvrhové akci. Po té, co se student domluví s vedoucím práce na tématu, zadají předběžné téma do ISIS.

Nadále přitom platí, že pokud si student nepřihlásí téma práce nejpozději ve třetím (popř. v devátém semestru studia pětiletých magisterských programů) semestru studia, může mu být téma i vedoucí přiděleno fakultou.

Zároveň je možné po dohodě s vedoucím práce zpracovat projekt i v průběhu zahraničního výjezdu.

Diplomový seminář je veden konzultační formou vedoucím diplomové práce v jím stanovených termínech. Klasifikaci předmětu provádí vedoucí diplomové práce na základě výstupu, kterým je semestrální práce studenta ve formě písemného projektu diplomové práce. Tento projekt musí obsahovat zejména:­

zpřesněný název práce;

cíl práce;

podrobnou osnovu práce založenou na dílčích cílech kapitol;

rešerši literatury a informačních zdrojů vhodných ke zpracování diplomové práce.

 

Projekt diplomové práce vkládá student do odevzdávárny předmětu ve formátu MS Word (doc, docx).

Po provedení klasifikace diplomového semináře (v příslušném zkouškovém období) a zadání této klasifikace do ISIS vytiskne vedoucí práce konečné zadání diplomové práce, se kterým bude nakládáno podle výše zmíněného opatření.

Studenti, kteří hodlají svoji diplomovou práci zpracovávat v rámci studované vedlejší specializace, si před vlastním výběrem tématu a jeho zapsáním do ISIS musí zajistit písemný souhlas garanta oboru a následně proděkana pro pedagogiku. Podpis zadání diplomové práce proděkanem pro pedagogiku probíhá až po absolvování diplomového semináře. Pokud bude diplomová práce zpracovávána v rámci vedlejší specializace mimo FMV, vede a klasifikuje diplomový seminář akademický pracovník té katedry a fakulty, kde je diplomová práce zpracovávána. Své hodnocení zašle proděkanovi pro pedagogickou činnost mailem.