Hledat
Pokročilé hledání
Návod na dotvoření rozvrhu

Rozvrhy prvních semestrů bakalářského studia

Všichni studenti prvních semestrů bakalářského studia mají pevný rozvrh. Tento rozvrh zjistí z Integrovaného studijního informačního systému (dále jen „ISIS“). (Poznámka: ilustrativní obrázky obsahují předměty, které nemusí odpovídat předmětům konkrétního studijního oboru).

Postup je následující:

 1. Z hlavní stránky ISISu se student pomocí prokliku „Přihlášení do osobní administrativy ISIS“ (ilustrativní obrázek je zde) přihlásí do systému; použije při tom své uživatelské jméno (xname) a heslo, viz předchozí informace.
 2. V sekci „Moje studium“ student vstoupí do „Portálu studenta“ (ilustrativní obrázek je zde).
 3. Přes ikonu „Reg./Zápisy“ (ilustrativní obrázek je zde) se student dostane do části registrací předmětů na ZS (zimní semestr) 2011/2012 (ilustrativní obrázek je zde).
 4. Nyní student vidí seznam předmětů, které bude studovat v následujícím semestru. Přes prokliky ve sloupci „Předmět“ lze zobrazit sylaby jednotlivých předmětů. Důležité upozornění: je zakázána manipulace s těmito předměty; fakulta nenese odpovědnost za porušení tohoto zákazu.
 5. Přes proklik „Zobrazení rozvrhů“ lze zobrazit grafickou podobu rozvrhu (ilustrativní obrázek je zde).
 6. Nyní je třeba, aby si student doregistroval druhý jazyk, ze kterého konal přijímací zkoušku. Toto provede tak, že ve spodní části stránky registrací na ZS 2011/2012 proklikne šipku ve sloupci „Zvolit“ u řádku „oJ2 Jazykový předmět – druhý jazyk“ (ilustrativní obrázek je zde).
 7. Student teď vidí předměty, patřící do skupiny oJ2. Může se stát, že vidí jen ty předměty, jejichž název začíná na určité písmeno (ilustrativní obrázek je zde). V takovém případě je třeba prokliknout hvězdičku nad seznamem předmětů (hvězdička je zcela vlevo). Tímto způsobem se zobrazí všechny předměty v dané skupině (ilustrativní obrázek je zde).
 8. Dále je třeba označit první (jazykový) předmět, který student bude studovat v zimním semestru 2011/2012. Protože student má studovat celou řadu předmětů daného jazyka (viz seznam u příslušného oboru ve studijním programu), mělo by jít o jeden z předmětů 2RO201, RO231, 2NJ201, 2RU201 nebo 2RO261 (ilustrativní obrázek je zde). (Poznámka: studenti, kteří nekonali přijímací zkoušku z angličtiny, budou studovat dva z těchto předmětů).  Označení se provede zaškrtnutím okénka u příslušného předmětu. Pomocí tlačítka „Přidat označené předměty“ si student registruje příslušný předmět a tento se objeví v archu pro období ZS 2011/2012 (ilustrativní obrázek je zde). Červené označení (puntík) ve sloupci „Stav“ znamená, že je ještě třeba zvolit vhodnou časovou polohu tohoto předmětu.
 9. Ve sloupci „Rozvrh“ je třeba prokliknout nápis „Vyberte“, čímž se zobrazí veškeré časové polohy daného předmětu (ilustrativní obrázek je zde). Student si zvolí tu časovou polohu, která nekoliduje s ostatními předměty (poznámka: je třeba dát pozor na to, v jakém areálu VŠE výuka probíhá; většina výuky prvních ročníků probíhá v areálu VŠE na Jižním Městě, některé v areálu VŠE na Žižkově; přejezd mezi oběma areály zabere zhruba 60 minut), příslušný řádek označí (sloupec „Ozn.“) a pomocí tlačítka „Uložit“ svou volbu uloží. Uložení je systémem potvrzeno (ilustrativní obrázek je zde). Pomocí prokliku „Zpět na práci s předměty“ se nyní student vrátí na stránku registrací.
 10. U daného předmětu se označení (puntík) ve sloupci „Stav“ změnilo na zelenou (ilustrativní obrázek je zde).
 11. Student si nyní může zobrazit rozvrh pomocí prokliku „Zobrazení rozvrhů“ (ilustrativní obrázek je zde).

Tímto je ukončena registrace druhého jazyka. Pokud by si student chtěl (dobrovolně) registrovat např. třetí jazyk, použije obdobný postup s tím, že tento předmět by patřil do skupiny cVB.

Výše uvedené kroky je nezbytné provést od 5. 9. 2011 do 6. 9. 2011 (20:00 hod.).

Do stejného data by student také měl prostudovat základní dokumentaci k ISISu.Tato je umístěna v sekci  „Dokumentace k ISIS“. Po prokliknutí odkazu „Dokumentace ISIS“ (ilustrativní obrázek je zde) se student dostane složky dokumentace. Pomocí vstupu do složky "Oficiální dokumentace" ve spodní části stránky (ilustrativní obrázek je zde) se studentovi zpřístupní veškerá oficiální dokumentace ISISu (ilustrativní obrázek je zde). Důležitý je druhý svazek „Student“ - je třeba prostudovat především jeho kapitolu 1, 2 a 3 (ilustrativní obrázek je zde); má se za to, že student začátkem semestru (tj. nejpozději v den zahájení výuky) uvedené informace zná.

Jak již bylo zmíněno v podrobných informacích ke tvorbě rozvrhu, musí si student registrovaný předmět (předměty) ještě zapsat v příslušném zápisovém kole, viz podrobný harmonogram; obecné informace o registracích a zápisech předmětů jsou zde (platí však stále zákaz manipulace s pevným rozvrhem, viz výše).

Zápis druhého jazyka, registrovaného podle výše uvedeného postupu, musí student provést (viz zmíněný podrobný harmonogram) dne 15. 9. 2011 od 8:00 do 20:00. Návod pro zápis bude nejpozději 14. 9. 2011 je umístěn zde.