Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy obor Politologie

1. Profil oboru

Základní filosofie oboru, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Politologie je vysoce specializovat politology vybavené pokročilými teoretickými znalostmi z oblasti politologických teorií, metod a pro analýzu politických systémů, politických a společenských procesů v prostředí proměnlivého mezinárodního ekonomického vývoje. Základní důraz oboru je kladen na interdisciplinární přístup, hlubší a komplexnější analýzu problémů v souvislostech.

Typ studentů, pro který je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané absolventy bakalářského oboru politologie, ekonomie, či humanitních studií s výraznými analytickými schopnostmi a kritickým myšlením, s výbornou znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o společenskovědní dění, jsou schopni porozumět procesům v širokých mezinárodně-ekonomicko-politických souvislostech.

Charakteristika absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí ve středních a vyšších manažerských funkcích ve státní správě a samosprávě, nevládních organizacích, v mezinárodních společnostech, finančních a analytických institucích.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent:

 • vysvětlit teorie a principy mezinárodních ekonomických, právních a politických vztahů, včetně institucionálního uspořádání světové ekonomiky a různých forem mezinárodní hospodářské spolupráce;
 • rozpoznat dopady globálních a regionálních ekonomických a politických událostí, jakož i odhadnout vliv regulatorních a jiných legislativních opatření na úrovni mezinárodní, národní i lokální;
 • orientovat se ve fungování parlamentů a parlamentarismů a analyzovat změny ve volebních a stranických systémech;
 • charakterizovat hlavní politologické teorie a myšlení a chápe hlavní výzkumné metody;
 • analyzovat vztah politiky, ekonomické a občanské společnosti.

 

Odborné dovednosti:

Absolvent umí:

 • schopnost zvolit a aplikovat výzkumné metody;
 • samostatně koncipovat a formulovat výzkumnou otázku či projekty pro řešení konkrétních úkolů;
 • kriticky analyzovat souvislosti, podmínky, vedlejší efekty řešení problémů;
 • rozebírat strategie, přístupy důležitých aktérů v procesech rozhodování;
 • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu práce.

 

Okruhy otázek k přijímací zkoušce

Pro navazující magisterské studium je požadována základní znalost těchto oblastí:

 • úvod do politologie
 • československý a český politický systém
 • komparace politických systémů
 • všeobecný rozhled v oblasti politiky

Tematické okruhy k přijímací zkoušce:

 1. Předmět politologie, základní teoretické a metodologické přístupy
 2. Nejdůležitější ideologické proudy v moderních společnostech
 3. Moc a vliv v politice, politické a sociální vztahy a zájmy, občanská společnost, politická kultura
 4. Horizontální dělba moci, formy vlády (parlamentní, prezidentské, poloprezidentské systémy), příklady zejména USA, Velká Británie, SRN, Francie
 5. Vertikální dělba moci (unitární stát, federace, konfederace; procesy decentralizace, devoluce, regionalizace)
 6. Teorie demokracie, reprezentativní a přímá demokracie, přechody k demokracii
 7. Nedemokratické režimy, autoritarismus, totalitarismus
 8. Politické strany a stranické systémy
 9. Volby a volební systémy
 10. Vliv Evropské unie na vývoj národních politických systémů, institucionální uspořádání EU
 11. Kořeny českého politického systému v období habsburské monarchie 1860-1918
 12. První československá republika – charakteristika politického systému (základní dokumenty, institucionální nastavení, ideové proudy, politické strany)
 13. Československo po 2. světové válce, nedemokratický režim let 1948-1989
 14. ČSFR v přechodu k demokracii (1990-1993) a rozpad federace
 15. Základní rysy českého politického systému a jeho vývoj po roce 1993

Literatura:

 • BALÍK, S. – HLOUŠEK, V. – HOLZER, J. – ŠEDO, J. (2007). Politický systém českých zemí 1848-1989. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav. ISBN 978-80-210-4250-6.
 • BUREŠ, J. – CHARVÁT, J. – JUST, P. – ŠTEFEK, M. (2013). Česká demokracie po roce 1989. Institucionální základy českého politického systému. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4283-0.
 • CABADA, L., – VODIČKA, K. (2007). Politický systém České republiky: Historie a současnost. 2. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-893-7.
 • CABADA, L. – KUBÁT, M. a kol. (2007). Úvod do studia politické vědy. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-076-5.
 • CABADA, L. a kol. (2008): Komparace politických systémů. Nové demokracie střední a východní Evropy. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1388-1.
 • DOČEKALOVÁ, P. – ŠVEC, K. (2009). Úvod do politologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2940-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, V. a kol. (2008). Komparace politických systémů. Základní modely demokratických systémů. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1357-7.
 • DVOŘÁKOVÁ, V. – KUNC, J. (1994). O přechodech k demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 80-901424-8-6.
 • GERLOCH A. – HŘEBEJK, J. – ZOUBEK, V. (2002). Ústavní systém České republiky. Základy českého ústavního práva. 4. vyd. Praha: Prospektrum. ISBN 80-7175-077-8.
 • HEYWOOD, A. (2008). Politologie. Plzeň: Aleš Čeněk. ISBN 978-80-7380-115-1.
 • HLOUŠEK, V. – KOPEČEK, L. – ŠEDO, J. (2011). Politické systémy. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87474-23-5.
 • PROROK, V. – LISA, A. (2009). Politologie. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk.. ISBN 978-80-7380-141-0.
 • RATAJ, J. – HOUDA, P. (2010). Československo v proměnách komunistického režimu. Praha: Oeconomica, ISBN 978-80-245-1696-7.
 • ŘÍCHOVÁ, B. a kol. (2009). Komparace politických systémů. Západoevropské politické systémy. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1516-8.
 • ŘÍCHOVÁ, B. (2014). Přehled moderních politologických teorií. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0742-9.
 • ŘÍCHOVÁ, B. (2012). Úvod do současné politologie. 3. vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0218-9.
 • SARTORI, G. (2011). Srovnávací ústavní inženýrství. Zkoumání struktur, podnětů a výsledků. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-048-3.
 • URBAN, O. (2000). České a slovenské dějiny do roku 1918. 2. vyd. Praha: Aleš Skřivan. ISBN 80-902261-5-9.
 • Ústavní zákon č. 1/1993, sb., Ústava ČR.
 • Ústavní zákon č. 2/1993, Listina základních práv a svobod