Hledat
Pokročilé hledání
Obor Cestovní ruch

1. Profil kvalifikace oboru

Základní filozofie, hodnoty a teoreticko-metodologický profil oboru

Cílem navazujícího magisterského studia oboru Cestovní ruch je specializovat ekonomy pro oblast podnikání v cestovním ruchu jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, vybavené znalostmi z oblasti mezinárodní ekonomie a schopností koncepčního myšlení a strategického rozhodování. Základními hodnotami oboru jsou respekt k multikulturnímu aspektu mezinárodního prostředí a schopnost prakticky uplatňovat moderní metody řízení s ohledem na trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu a etický rozměr mezinárodního podnikání.

Typ studentů, pro které je obor vhodný

Obor je vhodný pro nadané ekonomy s vynikající znalostí minimálně dvou světových jazyků, kteří se dlouhodobě zajímají o mezinárodní cestovní ruch, jsou schopni porozumět ekonomickým procesům v širokých souvislostech a dovedou efektivně pracovat v týmech.

Charakteristiky absolventů, uplatnění na trhu práce

Absolventi oboru jsou připraveni pro práci v multikulturním prostředí národních i mezinárodně působících společností v oblasti cestovního ruchu na pozicích středního a vrcholového managementu. Uplatnění naleznou v oblasti marketingu, prodeje, finančního řízení i řízení lidských zdrojů.

 

2. Výstupy z učení

Odborné znalosti

Absolvent umí:

 • vysvětlit teorie a principy mezinárodních ekonomických a právních vztahů, včetně institucionálního uspořádání světové ekonomiky a různých forem mezinárodní hospodářské spolupráce;
 • charakterizovat specifika jednotlivých podnikových funkcí a procesů, klasifikovat podnikatelské strategie, metody a nástroje marketingového a finančního řízení;
 • rozumět manažerským procesům a jejich specifikům v různých podnicích a organizacích cestovního ruchu;
 • uplatnit informační a rezervační technologie používané v oblasti cestovního ruchu;

 

Odborné dovednosti

Absolvent umí:

 • analyzovat území z hlediska současného stavu a vývoje cestovního ruchu a navrhnout další rozvoj s přihlédnutím k prioritám stanoveným v koncepčních materiálech světových i národních organizací cestovního ruchu;
 • samostatně realizovat a vyhodnotit výsledky primárního a sekundárního výzkumu na bázi kvantitativních i kvalitativních metod poznání;
 • vyjednávat, prosazovat se a nezávisle rozhodovat v rámci multikulturních týmů a samostatně pracovat v mezinárodním prostředí;
 • využít svůj rozšířený odborný profil v příbuzném oboru na bázi zvolené vedlejší specializace a tím podstatně zvýšit svou konkurenceschopnost na mezinárodním trhu práce.

 

Okruhy otázek k přijímací zkoušce

 • Základní otázky vymezení a definování cestovního ruchu
  Cestovní ruch jako mnohostranný a průřezový sociálně-ekonomický jev. Definování cestovního ruchu, základní atributy. Definice cestovního ruchu dle Světové organizace cestovního ruchu. Základní pojmy vztahující se k vymezení účastníků cestovního ruchu - dle Světové organizace cestovního ruchu.
 • Typologie cestovního ruchu
  Jevové formy cestovního ruchu (druhy, formy) a jejich typologie. Význam pro praxi.
 • Ubytovací služby jako nedílná součást nabídky cestovního ruchu
  Charakteristika ubytovacích služeb. Vývoj a současný stav na území ČR. Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení v ČR a zahraničí.
 • Stravovací služby jako nedílná součást nabídky cestovního ruchu
  Postavení veřejného stravování v síti zařízení cestovního ruchu. Základní pojmy v oblasti stravovacích služeb. Kategorizace stravovacích zařízení. Veřejné stravování po roce 1990. Nové trendy ve veřejném stravování.
 • Cestovní kanceláře a cestovní agentury - jejich funkce v cestovním ruchu
  Charakteristika cestovních kanceláří a cestovních agentur - jejich funkce. Služby poskytované cestovními kancelářemi. Klasifikace cestovních kanceláří. Vznik a vývoj cestovních kanceláří na území České republiky.
 • Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství, jeho funkce a význam
  Význam cestovního ruchu pro společnost. Jeho ekonomické a mimoekonomické dopady na ekonomiku státu. Materiálně-technická základna cestovního ruchu.
 • Cestovní ruch České republiky
  Trendy poválečného vývoje cestovního ruchu do roku 1989 v oblasti domácího, zahraničního cestovního ruchu. Změny v cestovním ruchu po roce 1989. Analýza současného stavu cestovního ruchu obyvatelstva ČR (domácí a pasivní zahraniční). Analýza zahraniční návštěvnosti ČR (aktivní zahraniční cestovní ruch). Hlavní segmenty nabídky cestovního ruchu ČR.
 • Lázeňství jako důležitá forma cestovního ruchu v ČR
 • Kulturně historické předpoklady rozvoje cestovního ruchu v ČR, úloha památek, UNESCO

Literatura:

 • Indrová, J. a kol.: Cestovní ruch ( základy) , VŠE Praha, 2009, ISBN 978-80-245-1569-4
 • Mlejnková, L. a kol.: Služby společného stravování, VŠE Praha, 2009, ISBN 978-80-245-1592-2
 • Petrů, Z.: Základy ekonomiky cestovního ruchu, IDEA SERVIS 2007
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
 • Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek, Tvorba Praha 2001, ISBN 80-85386-92-5
 • http://www.czechtourism.cz
 • http://www.mmr.cz
 • Časopis COT business