Hledat
Pokročilé hledání
Okruhy otázek pro přijímací řízení

Okruhy otázek k přijímací zkoušce na doktorské studium pro akademický rok 2017/2018

Mezinárodní ekonomické vztahy

 1. Rizikovost mezinárodního podnikání a faktory, které tuto rizikovost ovlivňují, externí a interní metody zajištění rizik
 2. Metody a nástroje financování mezinárodního obchodu a dalších forem mezinárodních ekonomických aktivit podniků
 3. Přímé zahraniční investice, jejich hlavní formy, metody jejich financování a faktory ovlivňující jejich volbu a alokaci
 4. Finanční řízení v mezinárodním prostředí, strategie podniků ve financování přeshraničních ekonomických aktivit
 5. Mezinárodní měnový trh, struktura a rozsah transakcí na mezinárodním měnovém trhu, měnové arbitráže a spekulace
 6. Devizově kursová politika ČR jako součást transformačních procesů
 7. Společná obchodní politika EU a její vliv na změny v obchodně politických podmínkách v českém zahraničním obchodě po vstupu do EU
 8. Komparativní výhody ČR a jejich vliv na míru a strukturu otevřenosti české ekonomiky
 9. Globalizace ve světové ekonomice: Příčiny, pojetí, projevy a charakteristika globalizace
 10. Pokročilejší teorie světových trhů zboží, kapitálu a práce: Dynamická komparativní výhoda a konkurenční výhoda. Specifika světového trhu práce. Úloha transnacionálních korporací
 11. Ekonomický růst ve světové ekonomice
 12. Evropská měnová unie, ERM a problém společné měny eura
 13. Rozvinuté neevropské ekonomiky a ekonomika EU
 14. Rozvojové země v mezinárodních ekonomických vztazích – mezinárodní obchod, mezinárodní trhy kapitálu, migrace pracovní síly
 15. Čína a transformující se ekonomiky
 16. Základní koncepce mezinárodního marketingu, mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní podnikání
 17. Strategické plánování a růstové strategie v mezinárodním marketingu
 18. Formy vstupu na zahraniční trhy. Faktory, které ovlivňují rozhodování o volbě vstupu na mezinárodní trhy
 19. Segmentace mezinárodních trhů, positioning v mezinárodním prostředí
 20. Mezinárodní marketingový mix
 21. Multinacionální a transnacionální korporace a jejich význam ve světové ekonomice
 22. Konkurenceschopnost národů, Diamant M. E. Portera
 23. Teorie strategického managementu – typy strategií (diversifikační a diferenciační růstové strategie, mezinárodní podnikatelské strategie – Porterův model internacionalizace generických strategií, Perlmutterův model EPRG, Matice mezinárodních strategií podle Prahalada a Doze)
 24. Organizace mezinárodních podniků, mezinárodní podnikové sítě a strategické aliance
 25. Podnikání v kontextu různých národních kultur (pojetí G. Hofstedeho, kulturní klastry S. Ronena a O. Shenkara, kulturní dimenze Fonse Trompenaarse)

Literatura

 • BALDWIN, R., WYPLOSZ, CH.: The Economics of European Integration, fifth edition, McGraw-Hill Education, 2015, ISBN-10 0077169654.
 • CIHELKOVÁ, Eva, FRAIT, Jan, VARADZIN, František, MACH, Miloš, BRŮŽEK, Antonín, ŽAMBERSKÝ, Pavel. Mezinárodní ekonomie II. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2008. 258 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-054-6.
 • CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika. Obecné trendy rozvoje. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-155-0.
 • ČERNOHLÁVKOVÁ, Eva, SATO, Alexej, TAUŠER, Josef, aj. Finanční strategie
  v mezinárodním podnikání.
  Praha: ASPI, 2007. 320 s. ISBN 978-80-7357-321-8.
 • DICKEN, Peter. Global shift: mapping the changing contours of the world economy. 7th ed. New York: Guilford Press, 2015. xxvii, 618 s. ISBN 978-1-4625-1955-2.
 • GRAUWE, Paul de. Economics of monetary union. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. 269 s. ISBN 978-0-19-960557-6.Interconnected economies: benefiting from global value chains. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. 269 s. ISBN 978-92-64-18386-5.
 • KRUGMAN, P., OBSTFELD, M., MELITZ, M.: International Economics. Theory and Policy, 10th Edition, Pearson, 2015. ISBN 10: 1-292-01955-7.
 • MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní marketing. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 200 s. ISBN 978-80-247-2986-2.
 • PERKINS, Dwight H. et al. Economics of development. 7th ed. New York: W.W. Norton & Company, ©2013. xxiv, 845 s. ISBN 978-0-393-93435-9.
 • TAUŠER, Josef. Měnový kurz v mezinárodním podnikání. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. 162 s. ISBN 978-80-245-1165-8.
 • ZADRAŽILOVÁ, Dana. Mezinárodní management. 2. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. 182 s. ISBN 978-80-245-1243-3.